Ny lov om pengespill i Norge

Selv om vi teknisk sett har et spillmonopol her i Norge, er det mye forvirring rundt regelverket. Kulturdepartementet sendte tidligere denne uken et forslag til ny lov rundt pengespill på høring. Det nye forslaget er ment å forenkle regelverket, og forene dagens tre lover til én samlet pengespillov.

Spillmonopolet består

Selv om mange mener dagens regelverk er gammeldags og ikke fungerer i dagens digitale verden, tar ikke den nye loven til orde for å oppheve spillmonopolet. Norsk Tipping og Rikstoto vil fortsatt stå som hovedaktører på det norske spillmarkedet. Mange nye casino kan også vises i markedet..

-Formålet med lovforslaget er å sikre ansvarlige pengespill og å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

-Vi ønsker fortsatt at det hovedsakelig skal være frivillige og ideelle formål som kan dra nytte av overskuddet pengespill genererer. Lovforslaget legger til rette for dette og stiller samtidig krav om effektiv drift hos Norsk Tipping, fortsetter han.

Ineffektivt regelverk

Dagens regelverk for pengespill er fordelt på tre forskjellige lover: lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven. Lovforslaget innebærer en oppdatering av regelverket, og ønsker å samle disse lovene til en felles lov for pengespillfeltet.

Forslaget viderefører også forbudet mot at utenlandske pengespillselskap kan tilby eller markedsføre pengespill rettet mot det norske markedet. Dette har vært en kontroversiell sak den siste tiden, hvor spesielt TV-selskapene som sender slik reklame mener bestemmelsen vil ha store konsekvenser for den norske TV-bransjen.

-Store konsekvenser

Forbudet mot markedsføring av pengespill på TV har vært vanskelig å håndtere, ettersom selskapene holder til utenfor Norges grenser, og sender reklame på TV-kanaler som distribueres hovedsakelig fra London.

Discovery og Nordic Entertainment Group Norway (NENT), som nylig sikret seg rettighetene til å sende Premier League i Norge fra 2022 til 2028 mener slike innstramminger vil sette selskapenes livsgrunnlag i fare. De anslår et tap på mellom 250 og 500 millioner kroner som følge av forbudet.

-Forslaget vil få alvorlige konsekvenser for mediemangfoldet innenfor fjernsyn, og at norske TV-seere vil få et dårligere tilbud, skrev NENT i sitt høringssvar da et strengere regelverk for TV-reklame var oppe til høring tidligere i år.

Omfatter også dataspill

Høringsnotatet vurderer også pengespill-lignende elementer i dataspill, som ofte rettes mot yngre spillere. Det diskuteres hvorvidt konsepter som lootbokser og lignende skal falle inn under pengespillovens omfang. Terskelen for dette er imidlertid høy, ettersom loven er ment å regulere pengespill, og ikke andre typer spill.

Det er imidlertid et naturlig spørsmål om pengespilloven skal gjelde for slike spill eller ikke. Det mener Forum For Spilltrender, som har bistått regjeringen i utformingen av det nye lovforslaget. Konklusjonen var at noen varianter av lootbokser treffer definisjonen i dagens lotterilov med innskudd, trekning og gevinst, og det er ikke grunnlag for at disse skal være unntatt regulering.

Hovedpunkter i forslaget

  • Ansvar for alt pengespillregelverk samles under kulturdepartementet. Dette vil gi et mer helhetlig perspektiv på pengespillpolitikken.
  • Norsk Tipping og Rikstoto vil beholde eneretten til å tilby pengespill som krever særlig offentlig kontroll. De underlegges streng statlig kontroll, bl.a. skal staten utpeke styremedlemmer og ha instruksadgang.
  • Forbudet mot at utenlandske spillselskap kan tilby eller markedsføre pengespill rettet mot det norske markedet videreføres.
  • Forslaget styrker Lotteritilsynets virkemidler for å sikre at pengespill skjer i lovlige former. Lotteritilsynet skal også kunne pålegge internettilbydere å opprette varslingsmelding på en internettside for å informere om at et pengespilltilbud som rettes mot det norske markedet foregår uten tillatelse i Norge, såkalt DNS-varsling.

En rekke instanser har bedt om å få uttale seg om forslaget, blant annet Hjelpelingen for spilleavhengige, Comeon, Funcom og Get. Høringsfristen er satt til 29. september.